Το «ΑΝΩ-ΚΑΤΩ» ενημερώνει ότι ο Νόμος 4555/2018 (ΦΕΚ Α 133/19.7.18) που ψηφίστηκε πρόσφατα προβλέπει ότι οι ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν ηλεκτροδοτούνται θα πρέπει να προσέλθουν στον δήμο για να υποβάλουν σχετική δήλωση και να απαλλαγούν έτσι από την καταβολή ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού.

Προσοχή : για τους ιδιοκτήτες  μη ηλεκτροδοτούμενων και μη χρησιμοποιούμενων ακινήτων που δεν έχουν μέχρι σήμερα υποβάλει τη σχετική δήλωση, δίνεται προθεσμία έξι μηνών για να το πράξουν ώστε να διαγράφουν τα  τέλη που αντιστοιχούν σε χρονικό διάστημα πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου.

Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι :

«Ακίνητα, στα οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, απαλλάσσονται από την καταβολή ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού από την ημερομηνία υποβολής δήλωσης του ιδιοκτήτη τους ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού προς τον οικείο δήμο ότι δεν ηλεκτροδοτούνται και ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν.

Μέχρι την υποβολή της ανωτέρω δήλωσης, τα τέλη οφείλονται ανά κατηγορία ακινήτου και καταβάλλονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του από 24.9/20.10.1958 β.δ. (Α’ 171)

Εάν, παρά την υποβολή της δήλωσης διαπιστωθεί ηλεκτροδότηση ή χρήση του ακινήτου, επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου το τέλος που αναλογεί από το χρόνο απαλλαγής και ισόποσο πρόστιμο.

Οφειλές από τέλη καθαριότητας και φωτισμού, που αντιστοιχούν σε χρονικό διάστημα μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατά το οποίο είχε διακοπεί η ηλεκτροδότηση ενός ακινήτου, σύμφωνα με βεβαίωση του αρμόδιου διαχειριστή δικτύου και αυτό δεν χρησιμοποιούταν, σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του, διαγράφονται ή παραλείπεται η βεβαίωσή τους. Εφόσον η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση δεν έχει υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, υποβάλλεται μέσα σε έξι (6) μήνες από αυτήν. Ποσά που έχουν καταβληθεί δεν αναζητούνται.»

Αναμένουμε την ανακοίνωση και από το Δήμο μας.

 

 

 

Advertisements