Ξεκίνησε η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης για τη σημαντική μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  Το σχέδιο νόμου με τίτλο: «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης –Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής –Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»] – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ.ΔΣ.Α – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ»  αναρτήθηκε στις 26/4/18  στον Δικτυακό Τόπο Διαβουλεύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών  πατήστε εδώ . Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 14/5/18.

 

 

 

Advertisements