Αγαπητές και αγαπητοί συμπολίτες,
Σας ενημερώνουμε ότι η Κίνησή μας έχει λάβει την απόφαση να απέχει από όλες τις ψηφοφορίες του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν σε έγκριση επιχορήγησης Αθλητικών και Πολιτιστικών Συλλόγων. Οι λόγοι για αυτή τη σημαντική απόφαση συμπυκνώνονται ως εξής:
Ήδη εδώ και δύο χρόνια έχουμε ζητήσει από τη Δημοτική Αρχή να προχωρήσει σε δημιουργία Μητρώου όλων των Συλλόγων της περιοχής μας, τουλάχιστον αυτών που επιχορηγούνται από τον Δήμο μας. Στο Μητρώο αυτό έχουμε προτείνει να περιλαμβάνονται τα επίσημα στοιχεία της δραστηριότητας των Συλλόγων και να τεθούν κριτήρια βάσει των οποίων θα εγκρίνονται οι επιχορηγήσεις από το Δημοτικό Συμβούλιο. Με τον τρόπο αυτό θα υπάρχει διαφάνεια στη διαχείριση των δημοτικών χρημάτων της επιχορήγησης, καθώς και εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας προς τους Συλλόγους. Οι αξίες αυτές θεωρούνται από τη Δημοτική μας Κίνηση ως άκρως και απολύτως αναγκαίες για τη διαχείριση δημόσιου χρήματος.
Από θέση αρχής, είμαστε θετικοί σε κάθε ενίσχυση του μαζικού λαϊκού αθλητισμού από τον Δήμο μας, καθώς και των Πολιτιστικών Συλλόγων. Όπως είναι κατανοητό η αποχή μας από τις ψηφοφορίες δεν σημαίνει άρνηση στα αιτήματα των Συλλόγων που ζητούν επιχορήγηση, αλλά αυστηρή κριτική απέναντι στη Δημοτική Αρχή για την παντελή απουσία σεβασμού στη λογοδοσία και διαφάνεια.
Επιπλέον, όπως έχουμε επανειλημμένως επισημάνει στη Δημοτική Αρχή αλλά συνεχίζει να μην τηρεί, οι εισηγήσεις για τις επιχορηγήσεις των Συλλόγων που έρχονται στο Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να περιλαμβάνουν Βεβαίωση των Υπηρεσιών του Δήμου μας ότι έχουν τηρηθεί όλα τα προβλεπόμενα από το Ν. 3861/2010 άρθρο 10Β όπως προστέθηκε με το άρθρ. 16 του Ν. 4305/2014. Ο νόμος αυτός προβλέπει ότι περίπτωση που το ποσό των συνολικών επιχορηγήσεων από φορείς της Γενικής κυβέρνησης υπερβεί τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ συνολικά ετησίως, οι επιχορηγούμενοι φορείς οφείλουν να αναρτούν στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια τα απολογιστικά στοιχεία των δαπανών οι οποίες αφορούν στα ποσά των επιχορηγήσεων, η μη δημοσίευση των οποίων έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του υπόχρεου φορέα από κάθε επιχορήγηση.
Μοναδικό κίνητρο της θέσης μας αυτής είναι η διασφάλιση της χρηστής διαχείρισης του δημοσίου χρήματος, κάτι για το οποίο ελεγχόμαστε και δεσμευόμαστε ως δημοτικοί σύμβουλοι.

Με εκτίμηση,
Οι δημοτικοί σύμβουλοι του ΑΝΩ-ΚΑΤΩ στο Καλαμάκι.