Παραθέτουμε το απόσπασμα της απόφασης  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής κατόπιν του αιτήματος του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου Αλίμου, Μ. Γαρυφαλάκη για την παραπομπή σε πειθαρχικό έλεγχο δημοτικών συμβούλων της αντιπολίτευσης:

  “- Επειδή, τόσο από τα απολογητικά υπομνήματα των ανωτέρω Δημοτικών Συμβούλων, όσο και από την αρ. 1/2017 ομόφωνη απόφαση του ΔΣ Αλίμου, σύμφωνα με την οποία ο νεότερος Πρόεδρος δεν είχε ενημερωθεί, ως όφειλε, για τις δικαιολογημένες απουσίες των ανωτέρω μελών του Δημοτικού Συμβουλίου από τις συνεδριάσεις δεν προκύπτει στοιχειοθέτηση του πειθαρχικού παραπτώματος της περιγραφόμενης στις υπό στοιχείο 7 κλήσεις σε απολογία, σοβαρής παράβασης καθήκοντος λόγω δόλου ή βαρείας αμέλειας

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τη μη παραπομπή του πειθαρχικού φακέλου των ανωτέρω αναφερομένων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλίμου στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του άρθρου 234 του Ν.3852/2010, για την προβλεπόμενη στην ίδια διάταξη γνωμοδότηση.”

 

Αν ακόμα και τώρα δεν το έχετε καταλάβει, κ. Γαρυφαλάκη και κ. δήμαρχε, να το επαναλάβουμε:

α. Κανένα πειθαρχικό παράπτωμα δε στοιχειοθετήθηκε εις βάρος της επικεφαλής μας Ελένης Μπελιά όπως, άλλωστε, ήταν αναμενόμενο και όπως είχε ήδη αποδειχθεί και κατά τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου (11/1/2017)

β. Κ. Γαρυφαλάκη, εσείς οφείλατε να έχετε ενημερωθεί ως νέος πρόεδρος για τις δικαιολογημένες απουσίες των δημοτικών συμβούλων.

Ίσως οφείλετε κάτι να πείτε κ. Γαρυφαλάκη…

Από κάτω ολόκληρη η απόφαση:

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 2017 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 7846-26.04.2017-2

(36)

Advertisements