Πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς

Σε τυχαία επίσκεψη δημ. συμβούλου της Κίνησής μας στο Δημαρχείο πληροφορηθήκαμε για το παρακάτω:
————————————-

ΑΣΕΠΠρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΝΠΔΔ «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Αλίμου».

Διάρκεια σύμβασης: 11 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης & όχι πέραν της 31-7-2012

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων: Παρασκευή 22/7/2011
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλύτερα να επικοινωνήσουν με το ΝΠΔΔ «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Αλίμου»…

Περισσότερες πληροφορίες στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 01/2011 του ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΙΜΟΥ».

Ειδικότητα: ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ (άτομα 1)

Έγκριση ΑΣΕΠ: 8/7/2011
Ανάρτηση ανακοίνωσης στο φορέα: 12/7/2011

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα:

1) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή Πτυχίο Β’ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή Πτυχίο Α’ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή Απολυτήριος τίτλος:
– Ενιαίου Λυκείου ή
– Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή
– Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή
– Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

2) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα:
(α) επεξεργασίας κειμένων,
(β) υπολογιστικών φύλλων και
(γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

3) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (πρόσθετο προσόν).

Ειδικότητα: ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (άτομα 3)

Έγκριση ΑΣΕΠ: 8/7/2011
Ανάρτηση ανακοίνωσης στο φορέα: 12/7/2011

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν 2527/1997)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΝΠΔΔ Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Αλίμου, Θουκυδίδου73 Άλιμος 17455, απευθύνοντάς την υπόψιν κ. Ρέλλα Ελένη (τηλ. επικοινωνίας: 2109836648, 2109850281).

Πληροφορίες

Θουκυδίδου 73, Άλιμος 17455
Τηλέφωνο: 210-9836648
Φαξ: 210-9850217

Σχετικά κείμενα & συνδέσεις

Σημειώσεις

 1. Η Ανακοίνωση ΣΟΧ 01/2011 του ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΙΜΟΥ» δεν έχει δημοσιευθεί στην Ηλεκτρονική Πύλη του Δήμου. Η Δημοτική Αρχή ίσως να μην είναι υποχρεωμένη να αναρτά προσλήψεις στην Ηλεκτρονική της Πύλη αλλά θα ήταν καλό να το κάνει για να μην εισπράττει σχόλια ότι παρόμοια θέματα τα «αποκρύπτει»…
 2. Η ανάρτηση αυτή θα εμπλουτίζεται με όσα νέα στοιχεία συλλέξουμε…
 3. Αν θέλετε να ενημερώνεστε για τις τρέχουσες προσλήψεις στο δημόσιο τομέα, στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, στις ΔΕΚΟ κ.λπ. να επισκέπτεστε συχνά το ΑΣΕΠ – ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) όπου αναρτούνται! Αν ψάξετε στις σελίδες αυτές τη λέξη «ΑΛΙΜΟΥ» θα βρείτε και άλλες θέσεις που προκηρύχθηκαν στο παρελθόν…

12 thoughts on “Πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς

 1. Μερικά σχόλια που δεν αφορούν (αναγκαστικά) το ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΙΜΟΥ» αλλά την κεντρική εξουσία και τους νόμους που αυτή εκδίδει…

  Σχόλιο 1ο: Η προκήρυξη της θέσης ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ θα έπρεπε να απευθύνεται πρώτα σε κατόχους Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή Πτυχίο Β’ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης. Εφόσον δεν υπήρχαν αιτήσεις από άτομα των παραπάνω ειδικοτήτων, τότε και μόνο τότε, θα έπρεπε να εξετάζονται οι τίτλοι σπουδών άλλων υποψηφίων.

  Σχόλιο 2ο: Οι παραπάνω δεν χρειάζονται πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα:
  επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου διότι έχουν διδαχθεί τα αντίστοιχα μαθήματα.

  Σχόλιο 3ο: Οι πτυχιούχοι-απόφοιτοι των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) και των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ), με βάση την προκήρυξη, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης κι ας έχουν όλα τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα!!!

  • Για το 3ο σχόλιο νομίζω ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο γιατί η πρκήρυξη λέει:
   απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγ. Λυκείου ή Λυκείου Γενικής κατεύθυνσης ή άλλος αντίστοιχος ισότιμος τίτλος σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής. Πιστεύω ότι περιλαμβάνονται τα ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ όμως μια ερώτηση στην γραμματεία του ΑΣΕΠ θα το ξεκαθαρίσει στον ενδιαφερόμενο υποψήφιο.

 2. Δήμοι που ανακοινώνουν την πρόσκληση για πρόσληψη εποχικού προσωπικού στις ιστοσελίδες τους:

  Δήμος Καλαμαριάς
  http://www.kalamaria.gr/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=41&id=66&Itemid=662

  Δήμος Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας
  http://www.daa.gov.gr/newsite/el/2009-06-05-18-39-05/2010-09-30-10-17-30/2011-02-16-13-25-13/257–6-2011

  Δήμος Μήλου
  http://municipality.milos.gr/prokirykseisproslipseis/190-2011-06-24-12-21-35

  Δήμος Ξάνθης
  http://www.cityofxanthi.gr/index.php/el/2009-03-26-08-41-54/584-191009-

  Δήμος Χανίων
  http://www.chania.gr/press-release/competition-2009/proktexnodig.html

  …και ο κατάλογος συνεχίζεται!

 3. 1. Όλες οι θέσεις ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ σε όλους τους διαγωνισμούς μέσω ΑΣΕΠ έχουν ακριβώς τους ίδιους τίτλους σπουδών. Είναι δηλαδή οριζόμενοι από το ΑΣΕΠ για αυτό άλλωστε είναι και ΔΕ κατηγορία, δηλ. Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Από εδώ και πέρα σε όλους αυτούς τους διαγωνισμούς μοριοδοτείται και η εμπειρία έως 5 χρόνια (7 μόρια για κάθε μήνα, δηλ. μέγιστη μοριοδότηση 420 μόρια). Στον παραπάνω διαγωνισμό ο Πρόεδρος των Δημ. Παιδ. Σταθμων ζήτησε και καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται με Lower κτλ. δηλ. αποκλείεται όποιος δεν έχει αυτό το πρόσθετο απαραίτητο προσόν.

  2. Οι υπεύθυνοι των Δημ. Παιδ. Σταθμών είχαν αναρτήσει την προκήρυξη στο site τους στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και μάλιστα εγκαίρως (11/7/2011)_ γιατί αλλιώς είχαμε δικαίωμα οι υποψήφιοι – και τους είχαμε προειδοποιήσει – να την προσβάλλουμε και να την ακυρώσουμε όπως ισχύει από το νόμο. ‘Ομως δεν την δημοσίευσαν σε μπροστινές θέσεις και σε σημείο που μπορούσαμε να την δούμε, παρά στα έγκατα των «..περισσότερων αναρτήσεων..» σε ένα υποπαράθυράκι που έλεγε προκήρυξη (1) και ανοίγοντάς το μπορείς να την διαβάσεις.

  Έχω να συμβουλεύσω τους υποψήφιους να προσέξουν:

  – Να καταθέσουν στο παιδικό σταθμό (5ο) την αίτησή τους, να μην την ταχυδρομήσουν, και να απαιτήσουν να υπογράψει υπάλληλος του σταθμού το «πλήρες» των δικαιολογητικών τους, όπως ορίζεται και μέσα στην προκήρυξη. Χωρίς αυτό το «πλήρες» θα πεταχτούν πολλοί υποψήφιοι εκτός λίστας επιτυχόντων για ελλειπή δικαιολογητικά….όπως άλλωστε έγινε εκεί μέσα, ακόμα και στον διαγωνισμό για μόνιμες θέσεις. (Εμένα προσωπικά μου είχαν φάει στον διαγωνισμό αυτό 200 μόρια.. και τα κέρδισα κάνοντας ένσταση – Μια φίλης της είχαν πετάξει τις πρωτότυπες υπεύθυνες δηλώσεις και τις είχαν αντικαταστήσει με απλά φωτοαντίγραφα πράγμα που την έθετε στους απορριπτέους).
  Για όλα τα παραπάνω να γράψετε στα συνημμένα σας ακριβώς ότι καταθέτετε ακόμα και την λέξη για παράδειγμα ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ή ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ).
  – Αν έχετε πολλά μόρια και δεν μπείτε στους επιτυχόντες επειδή υπάρχουν άλλοι μπροστά σας ή σας απορρίψουν, να κάνετε οπωσδήποτε ένσταση στο ΑΣΕΠ εντός 10 ημερών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων (γίνεται ακόμα και με ταχυδρομείο, καταβάλοντας και παράβολο 50 ευρώ, το οποίο επιστρέφεται τώρα πια απο το ΑΣΕΠ σε περίπτωση που κερδίσετε την ένσταση).

  Η γνώμη μου είναι ότι κάποιοι που έχουν την εξουσία, θα το ρισκάρουν! ‘Αλλωστε έχει γίνει πολλές φορές στον Άλιμο. Θα πάρουν όποιον θέλουν βάζοντάς του ΜΟΥΦΑ μόρια ή ακόμα και προσόντα που δεν διαθέτει, και θα τον προσλάβουν. Άν κάποιος κάνει ένσταση γίνεται ανακατάταξη πινάκων και φεύγει ο παράνομος ο οποίος όμως μπορεί να έχει επωφεληθεί και 2 -3 μήνες μισθούς, και μπαίνει ο κανονικός επιτυχόντας, για το υπόλοιπο όμως της διάρκειας της σύμβασης.
  Για την παραπάνω αυθαιρεσία ο υπεύθυνος του φορέα δηλ. ο Πρόεδρος που υπογράφει για τα αποτελέσματα, δεν έχει κυρώσεις από το ΑΣΕΠ ούτε από κανέναν. Έτσι λοιπόν το ρισκάρει…..

  Όσο για τους μισθούς της παραπάνω προκήρυξης π.χ. ένας έγγαμος με παιδιά μπορεί να φτάσει καθαρά και τα 1.250 ευρώ μηνιαίως στην ειδικότητα ΔΕ και στους ΥΕ καθαριστές καθαρά τα 1.200 ευρώ μηνιαίως και η ασφάλιση είναι με ΙΚΑ όχι με ΤΕΒΕ. Όσο για παράταση δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση, μόλις τελειώσει ο χρόνος η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια, όμως κάποιος που έχει ξαναεπιδοτηθεί για ένα χρόνο ολόκληρο από τον ΟΑΕΔ παλιότερα, θα επιδοτηθεί και μετά από αυτήν την σύμβαση. Έχω να προσθέσω οτι εάν συμπληρώσει κάποιος μετά την σύμβαση αυτή των 11 μηνών και κάπου αλλού ένσημα για 1 μήνα δηλ. συνολικά 12μηνο θα επιδοτηθεί από τον ΟΑΕΔ για 1 χρόνο και όχι για 5 ή 6 μήνες.

  Σας εύχομαι καλή επιτυχία χωρίς ταλαιπωρίες!

 4. Θέσεις για συμβάσεις έργου (δηλ. με ΟΑΕΕ ασφάλιση) διάρκειας 1 έτους θα προκηρυχθούν μέσα στον Αύγουστο ίσως και λίγο αργότερα για τον Δήμο Αλίμου και τα ΝΠΔΔ του δηλ. ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ και ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΑΛΙΜΟΥ. Οι θέσεις έχουν ήδη εγκριθεί και υπάρχουν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ στις συμβάσεις έργου – στις αξιολογήσεις αιτημάτων φορέων. Είναι θέσεις για καθαριστές, προπονητές βεφοκόμους, τραπεζοκόμους, κτλ. Αποκλείσθηκαν τα αιτήματα για διοικητικούς ή λογιστές γιατί απογορεύεται με τον καινούργιο νόμο να προσλαμβάνονται τέτοιες ειδικότητες με συμβάσεις έργου δηλ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ υπαλληλων.
  Οι πληρωμές αυτών των συμβάσεων μέχρι σήμερα είχαν πρόβλημα! Δηλ. εργαζόσουν, πλήρωνες από το υστέρημά σου τον ΟΑΕΕ σου κάθε μήνα περίπου 250 ευρώ και περίμενες όποτε σε πληρώσουν από τον φορέα. Δεν δινόταν προτεραιότητα στην καταβολή αυτών των μισθών αν και υπέγραφες κάθε μήνα και έκοβες απόδειξη. Οι μηνιαίες αποδοχές ξεκινούν περίπου από 950 ευρώ καθαρά για τους ΥΕ έως 1.100 ευρώ για άλλες ειδικότητες, γιατί σου κρατούν και τον φόρο. Από τα προηγούμενα ποσά πρέπει να αφαιρείς και τον ΟΑΕΕ γιατί τον πληρώνεις μόνος σου. Υπάρχει όμως επιστροφή φόρου στο τέλος της χρονιάς. Μπορεί να μην σε έχουν πληρώσει πολλούς μισθούς αλλά βεβαίωση για την εφορία ο Δήμος μας σου δίνει στην ώρα του! Ο φόρος είναι 20% δηλ. περίπου 230 – 250 ευρώ μηνιαίως, δηλ. Χ 12 μήνες θα πάρεις μέσα σε 2 χρονιές πάνω από 2.500 επιστροφή από την εφορία αν τηρείς και τις προϋποθέσεις και αν κάτι δεν αλλάξει…που ακούγεται κάτι τέτοιο……
  Έπειτα αν δεν μπορείς κάθε δίμηνο να πληρώνεις τον ΟΑΕΕ και για να μην τρως πρόστιμα (περίπου 20 ευρώ στο κάθε δίμηνο που μετά μπορεί να προσαυξάνεται όσο περνούν οι μήνες) μπορείς κάποια στιγμή να κάνεις διακανονισμό – αυτά τα μαθαίνεις στον ΟΑΕΕ.
  Επίσης το ωράριο δεν είναι το σύνηθες ωράριο των υπόλοιπων μόνιμων υπαλλήλων – αυτό αναφέρεται αυτό μέσα στην σύμβαση που υπογράφεις – εργάζεσαι καθημερινά για ένα έργο, το τελειώνεις και σχολάς. Ειδικά στους παιδικούς σταθμούς αυτό το δικαίωμα το καταπατούν σε βάζουν και εργάζεσαι 8ωρο και υπογράφεις μάλιστα σε ημερολόγιο, πράγμα εντελώς παράνομο!!!

  Δεν είναι καλές οι συμβάσεις έργου, ειδικά στον Δήμο μας, αλλά για κάποιον που έχει πολύ ανάγκη να δουλέψει και δεν βρίσκει στον ιδιωτικό τομέα θα έλεγα να πάει να εργασθεί και να παλέψει μαζί με τους υπόλοιπους συναδέλφους του να γίνεται η καταβολή των μισθών τους εγκαίρως και να μην επιτρέψουν να καταπατούνται οι συμφωνίες που υπέγραψαν και τα εργασιακά τους δικαιώματα ….

  Και έτσι θα μάθουν να υπολογίζουν περισσότερο τους εργαζόμενούς τους, και αν κάποιοι που τους δόθηκε για λίγο εξουσία στα χέρια τους δεν το κάνουν και δείξουν αναισθησία, σίγουρα θα χάσουν και αυτοί κάποια στιγμή τον ύπνο τους!

 5. ELENH σε ευχαριστούμε πολύ για τις τόσο πολύτιμες πληροφορίες που μας έδωσες στα παραπάνω σχόλιά σου. Νάσαι καλά.

 6. ELENH, ευχαριστούμε για την πληρέστερη ενημέρωση που έδωσες.

  Όπως μας γράφεις, η προκήρυξη πλήρωσης θέσεων βρίσκεται στη Διαύγεια του ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΙΜΟΥ«: http://sites.diavgeia.gov.gr/dimpaidikoistalimou/ada/4%CE%91%CE%A39%CE%9F%CE%9B0%CE%A3-3%CE%98%CE%9E

  Η κατάσταση στη Διαύγεια των Εποπτευόμενων Φορέων του Δήμου Αλίμου σχετικά με τους Παιδικούς Σταθμούς (http://sites.diavgeia.gov.gr/dimos_alimou/sub) είναι αρκετά χαοτική μια και εκεί υπάρχουν:

  Β΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ
  http://sites.diavgeia.gov.gr/bpedikosstathmosalimou

  ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ
  http://sites.diavgeia.gov.gr/dimotikoipaidikoialimoy

  ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΙΜΟΥ
  http://sites.diavgeia.gov.gr/dimpaidikoistalimou

  Ε’ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ
  http://sites.diavgeia.gov.gr/ebsdalimou

  • Για να βοηθήσω σχετικά με τις αναρτήσεις στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ:
   Επειδή ξεκίνησαν τον Μάρτιο του 2011 οι αναρτήσεις από τον Δήμο μας πριν την συνένωση των Ν.Π.Δ.Δ. υπάρχουν τόσα διαφορετικά site. Όμως όλα σταμάτησαν να ενημερώνονται μετά από κάποια ημερομηνία (επειδή έγινε η συνένωση).
   Οι φορείς που υπάρχουν για τον Δήμο μας σήμερα και αναρτούν αποφάσεις τους και χρηματικά εντάλματα είναι:
   – ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ
   – ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΙΜΟΥ (όπου υπάρχει και 2ος με το ίδιο όνομα αλλά έχει σταματήσει να ενημερώνεται γιατί συνενώθηκε στους προηγούμενους).
   – ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ.

   Μπορώ να πω ότι οι αναρτήσεις στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ είναι αρκετά χρήσιμες αρκεί να γίνονται όλες. Μια διάκριση που έχω διαπιστώσει είναι ότι για τις συμβάσεις έργου ποσά και προσωπικά στοιχεία που αφορούν στην ουσία μισθοδοσίες συμβασιούχους εργαζομένων και ανήκουν στα τακτικά έξοδα αναρτούνται ενώ των υπολοίπων μόνιμων υπαλλήλων και συμβασιούχων ορισμένου χρόνου όχι.

 7. ΠΟΤΕ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ 4 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΕΜΠΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΙΜΟΥ….ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!!!!

  • Πιστεύω ότι τέλος Αυγούστου θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα αν και οι ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ έχουν κλείσει για όλο τον Αύγουστο. Μπορείτε να περνάτε από τον 5ο Σταθμό να βλέπετε αν αναρτηθούν στα τζάμια (όπως πρέπει) ή να κοιτάτε καθημερινά στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΙΜΟΥ (μπορείτε να δίνετε στο goggle την προηγούμενη πρόταση και θα σας βγάζει κατευθείαν στο επιθυμητό site) στις τελευταίες αναρτήσεις ή στις υποκατηγορίες ψάχνοντας εκεί που λέει περισσότερα.
   Θα βρείτε πίνακα κατάταξης επιτυχόντων της ΣΟΧ.1 ανακοίνωσης. Από την ημερομηνία ανάρτησης έχετε 10 ημερολογιακές ημέρες να καταθέσετε ένσταση στο ΑΣΕΠ με παράβολο 50 ευρώ – επικοινωνείστε με ΑΣΕΠ για οδηγίες, γίνεται και με συστημένο φάκελο ταχυδρομικά.
   Οι προσλήψεις κανονικά πρέπει να γίνουν (δηλ. να εργάζονται οι επιτυχόντες) από 1 Σεπτεμβρίου 2011 γιατί είναι διάρκεις 11 μηνών δηλ. μέχρι 31 Ιουλίου 2012, όπου θα ξανακλείσουν οι παιδικοί σταθμοί για τον Αύγουστο του 2012, άντε να καθηστερ’ησουν 5-10 ημέρες.
   Κάντε ένσταση σε όποια σειρά και αν σας έχουν κατατάξει, έτσι ώστε ο έλεγχος των επιτυχόντων και των δικαιολογητικών τους να πάει στα χέρια του ΑΣΕΠ, γιατί θα έχουν γίνει σίγουρα διάφορα!!!!….Αν τυχόν δεν δημοσιευθούν τα αποτελέσματα εγκαίρως στον σταθμό ή στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ να το καταγγείλετε στο ΑΣΕΠ.

 8. ΣΗΜΕΡΑ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011 ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΜΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΑΛΙΜΟΥ» ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔ.ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΛΕΙ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ ΓΝΩΣΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΙΣΟΒΑΘΜΙΣΑΝ. ΑΥΡΙΟ ΤΟ ΠΡΩΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΚΛΗΡΩΣΗ.

  ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΠΡΩΤΑ ΑΠΟ ΟΛΑ ΑΝΑΡΤΟΥΝ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΚΑΛΟΥΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ.
  ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟΣ; ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ; ΑΝ ΤΟΝ ΕΚΡΥΨΑΝ, ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΑΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ 10 ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ.
  ΑΥΡΙΟ ΚΙΟΛΑΣ ΟΣΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΣΤΕ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ 5ο ΠΑΙΔ.ΣΤΑΘΜΟ. ΑΝ ΧΑΣΑΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΤΕ ΣΤΟ ΑΣΕΠ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΗΘΕΙΤΕ. ΠΕΙΤΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΕΓΚΑΙΡΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΥ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΚΥΡΩΣΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.

  ΕΠΙΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

  Με την απόφ. 45/2011 του Διοικητικού Συμβουλίου των Δημ.Παιδ. Σταθμών (κοιτάχτε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ στις αναρτώμενες αποφάσεις) εγκρίνουν την πρόσληψη 97 συμβάσεων δίμηνης διάρκειας για διάφορες ειδικότητες.
  Αυτές οι συμβάσεις θα δοθούν σε όποιον τους αρέσει γιατί δεν υπάρχουν ενστάσεις.
  Ακόμα πιστεύω οτι όποιος πάρει τέτοια σύμβαση θα μείνει απλήρωτος. Πως θα πληρώσουν τόσα άτομα;

 9. ΒΓΗΚΑΝ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΗΘΕΛΑΝ ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ, ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ. (Πρώτα έγιναν οι προσλήψεις και την επομένη ανακοινώθηκαν οπι πίνακες).
  ΑΚΟΥΣΤΕ ενα απο τα ΠΡΩΤΑ που εντοπίσαμε:

  1) Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με απόφαση η πρόσληψη της ΧΑΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ως επιτυχούσα στους ΥΕ Προσωπικό καθαριότητας.
  2) Μετά αναρτήθηκαν οι πίνακες επιτυχόντων που την είχαν στην κατάταξη.
  3) Κατόπιν ακυρώθηκε η πρόσληψη της παραπάνω υπαλλήλου γιατί διαπίστωσαν ότι δεν είχε βάλει πιστοποιητικό εντοπιότητας στα δικαιολογητικά της (εκ παραδρομής, λένε στην απόφαση……).
  4) Και τέλος αναρτήθηκε νέος πίνακας κατάταξης στο οποίο η παραπάνω υπάλληλος δεν υπήρχε κάν γιατί την έβαλαν στον πίνακα των αποτυχόντων.

  Η συγκεκριμένη υποψήφια δεν ειναι δημότης Αλίμου άρα δεν προτάσσεται από τους ετεροδημότες, πώς την είχαν με εντοπιότητα Α (δηλ. σαν δημότη) αφού δεν είδαν πιστοποιητικό εντοπιότητας; και γιατί όχι Β εντοπιότητα ή Γ;

  Να σας πω. Αφού πέρασαν 2-3 μέρες είδαν οτι στο ΑΣΕΠ κατατέθηκαν ενστάσεις ή φώναξε κόσμος που ήξερε την περίπτωση και αναγκάστηκαν να κάνουν πίσω.

  Όσο για τον Πρόεδρο των Δημ. Παιδ. σταθμών έχει πολύ θράσος. Τα χει βάλει με τους συμβασιούχους τους οποίους είχε τόσους μήνες να τους δώσει έστω και 1 μισθό. Τις επιχορηγήσεις όμως της έπαιρνε κανονικά για τις μισθοδοσίες τους από το Υπουργείο Εσωτερικών (110.000 ευρώ το μήνα). Έδωσε κάποιους μισθούς τον Ιούλιο, όποτε δηλαδή ήθελε εκείνος. Αυτές τις μέρες μετακινεί υπαλλήλους, τους αλλάζει σταθμό έως και ειδικότητα 1 – 2 μήνες πριν λήξουν οι συμβάσεις τους ,με αποτέλεσμα να τους κάνει να παραιτηθούν. Τώρα του ήρθε να γίνει νομοταγής; Είναι εκβιαστής και αχάριστος. Αυτός διοικούσε με «δανεικά», με τους «μισθούς των συμβασιούχων» τόσους μήνες. Αυτοί οι άνθρωποι με το υστέρημά τους πλήρωναν μέχρι και το ΤΕΒΕ τους κάθε μήνα, 250 ευρώ μηνιαίως, χωρίς να παίρνουν ούτε 1 μισθό για την εργασία που παρείχαν.

  Ήξερε οτι τους χρώσταγε, ήξερε ότι χάρη σε αυτούς λειτούργησαν οι σταθμοί όλη τη χρονιά, ενώ εκείνος έκανε το κομμάτι του στους γονείς του Αλίμου.
  Ήξερε οτι μέχρι σήμερα έχει υπαλλήλους συμβασιούχους και αορίστου χρόνου οι οποίοι δουλεύουν στα γραφεία ενώ έχουν ειδικότητα Εργάτες καθαριότητας.Να σταματήσει τους εκβιασμούς, να σταματήσει τις διακρίσεις, γιατί έτσι λειτουργεί, να πληρώσει στους συμβασιούχους τους μισθούς που τους χρωστάει. Χρωστάει ακόμα τον Οκτώβρη, Δεκέμβρη του 2010 φανταστείτε. Να σταματήσει να παιδεύει κόσμο, και σιγά την καλοπέραση και την καλοπληρωσιά που προσφέρει σαν εργοδότης…. Πρέπει να ντρέπεται ο κ. Παπανικολάου Νίκος για όλα τα παραπάνω!!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s