Σε τυχαία επίσκεψη δημ. συμβούλου της Κίνησής μας στο Δημαρχείο πληροφορηθήκαμε για το παρακάτω:
————————————-

ΑΣΕΠΠρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΝΠΔΔ «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Αλίμου».

Διάρκεια σύμβασης: 11 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης & όχι πέραν της 31-7-2012

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων: Παρασκευή 22/7/2011
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλύτερα να επικοινωνήσουν με το ΝΠΔΔ «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Αλίμου»…

Περισσότερες πληροφορίες στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 01/2011 του ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΙΜΟΥ».

Ειδικότητα: ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ (άτομα 1)

Έγκριση ΑΣΕΠ: 8/7/2011
Ανάρτηση ανακοίνωσης στο φορέα: 12/7/2011

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα:

1) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή Πτυχίο Β’ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή Πτυχίο Α’ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή Απολυτήριος τίτλος:
– Ενιαίου Λυκείου ή
– Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή
– Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή
– Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

2) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα:
(α) επεξεργασίας κειμένων,
(β) υπολογιστικών φύλλων και
(γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

3) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (πρόσθετο προσόν).

Ειδικότητα: ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (άτομα 3)

Έγκριση ΑΣΕΠ: 8/7/2011
Ανάρτηση ανακοίνωσης στο φορέα: 12/7/2011

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν 2527/1997)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΝΠΔΔ Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Αλίμου, Θουκυδίδου73 Άλιμος 17455, απευθύνοντάς την υπόψιν κ. Ρέλλα Ελένη (τηλ. επικοινωνίας: 2109836648, 2109850281).

Πληροφορίες

Θουκυδίδου 73, Άλιμος 17455
Τηλέφωνο: 210-9836648
Φαξ: 210-9850217

Σχετικά κείμενα & συνδέσεις

Σημειώσεις

  1. Η Ανακοίνωση ΣΟΧ 01/2011 του ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΙΜΟΥ» δεν έχει δημοσιευθεί στην Ηλεκτρονική Πύλη του Δήμου. Η Δημοτική Αρχή ίσως να μην είναι υποχρεωμένη να αναρτά προσλήψεις στην Ηλεκτρονική της Πύλη αλλά θα ήταν καλό να το κάνει για να μην εισπράττει σχόλια ότι παρόμοια θέματα τα «αποκρύπτει»…
  2. Η ανάρτηση αυτή θα εμπλουτίζεται με όσα νέα στοιχεία συλλέξουμε…
  3. Αν θέλετε να ενημερώνεστε για τις τρέχουσες προσλήψεις στο δημόσιο τομέα, στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, στις ΔΕΚΟ κ.λπ. να επισκέπτεστε συχνά το ΑΣΕΠ – ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) όπου αναρτούνται! Αν ψάξετε στις σελίδες αυτές τη λέξη «ΑΛΙΜΟΥ» θα βρείτε και άλλες θέσεις που προκηρύχθηκαν στο παρελθόν…
Advertisements