Β' Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Αλίμου
Β' Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Αλίμου

ΑΦΟΡΑ:

Μητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιών ή/και μητέρες νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία που θέλουν να γράψουν τα παιδιά τους σε Βρεφικούς/Βρεφονηπιακούς Παιδικούς Σταθμούς ή σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ).

Το πρόγραμμα «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) ΑΕ του ΕΣΠΑ εγγράφει τα παιδιά τους στα προαναφερθέντα με Εντολή Τοποθέτησης που εκδίδεται από την ΕΕΤΑΑ ΑΕ.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

α) να εργάζονται στην Ελλάδα ως μισθωτές ή αυτοαπασχολούμενες ή αυτοαπασχολούμενες στον πρωτογενή τομέα, ή

β) να συμμετέχουν σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (ΕΠΑ: Πρόγραμμα Νέων Θέσεων Εργασίας, Πρόγραμμα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών, Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας – Stage, Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης) ή

γ) να είναι άνεργες, οι οποίες διαθέτουν Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ και αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ ή

δ) να είναι άνεργες και να λαμβάνουν ή να έχουν λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ οποιαδήποτε χρονική περίοδο κατά τους τελευταίους 24 μήνες προ της δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης.

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: οι τακτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ καθώς και οι μόνιμοι και αόριστου χρόνου υπάλληλοι των ΟΤΑ (Α’ και Β’ βαθμού).

ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΗΛΩΣΗ:

«Αίτηση συμμετοχής – Δήλωση»: http://www.espa.gr/Lists/Proclamations/Attachments/1710/epanad_110620_Aitisi_symmetohis_Miteres.doc

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων: Δευτέρα 11/7/2011 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

Πού υποβάλλεται η αίτηση: Η «Αίτηση συμμετοχής – Δήλωση» συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μπορεί να υποβληθεί, ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier), σε φάκελο στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», στα Γραφεία της ΕΕΤΑΑ ΑΕ, Μυλλέρου 73-77, ΤΚ 10436, Αθήνα (φαξ: 210-5214733 και 210-5214734).

Τι υποβάλλεται: μαζί με την «Αίτηση συμμετοχής – Δήλωση» υποβάλλονται πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα, των εξής δικαιολογητικών:

α) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αλλοδαπή από τρίτες χώρες, απαιτείται και Άδεια Διαμονής σε ισχύ.

β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, και

 • σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη είναι διαζευγμένη, απαιτείται και αντίγραφο διαζευκτηρίου, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
 • σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη τελεί σε διάσταση, απαιτείται και αίτηση διαζυγίου ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της διάστασης, (πχ φορολογική δήλωση)
 • σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη είναι ανάδοχη μητέρα, απαιτείται και αντίγραφο δικαστικής απόφασης ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της Επιτροπείας ανηλίκου τέκνου
 • σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη είναι χήρα, απαιτείται και ληξιαρχική πράξη θανάτου του συζύγου, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,

 γ) Εκκαθαριστικό σημείωμα ή αντίγραφο αυτού, για το οικονομικό έτος 2010 (δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2009 έως 31/12/2009). Προσοχή: εκκαθαριστικό σημείωμα οποιουδήποτε άλλου έτους δεν είναι αποδεκτό και συνιστά λόγο απόρριψης. Όσες μητέρες, δεν υποβάλλουν φορολογική δήλωση θα πρέπει να καταθέσουν Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη από τη ΔΟΥ.

1. Δικαιολογητικά απασχόλησης

Εάν η ενδιαφερόμενη είναι μισθωτή, απαιτείται:

 • Βεβαίωση εργοδότη, από την οποία να προκύπτει η συνέχιση της απασχόλησης, καθώς και το είδος απασχόλησης (πλήρης ή μερική απασχόληση, αορίστου ή ορισμένου χρόνου) στη θέση εξαρτημένης εργασίας που η ενδιαφερόμενη κατέχει, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής Αιτήσεων συμμετοχής της παρούσας Πρόσκλησης, και
 • αντίγραφο μηχανογραφημένων ενσήμων του δευτέρου ή τουλάχιστον του πρώτου τριμήνου του 2010 ή σχετική βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψής της ή αντίγραφο σύμβασης με τον εργοδότη.

Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αυτοαπασχολούμενη εκτός πρωτογενή τομέα, απαιτείται:

 • Αντίγραφο της Δήλωσης Ενάρξεως Επιτηδεύματος στην ΔΟΥ ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί εισφορές, και
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος.

Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αυτοαπασχολούμενη στον πρωτογενή τομέα, απαιτείται:

 • Βεβαίωση ασφαλίσεως από τον ΟΓΑ, ή Βεβαίωση από τον ΟΓΑ ότι έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές

2. Δικαιολογητικά συμμετοχής σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (ΕΠΑ) και συγκεκριμένα

Εάν η ενδιαφερόμενη συμμετέχει σε πρόγραμμα STAGE του ΟΑΕΔ, απαιτείται:

 • αντίγραφο του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Συνεργασίας μεταξύ ΟΑΕΔ, Φορέα Υλοποίησης και ασκούμενης, και
 • Υπεύθυνη δήλωση για τη συνέχιση παρακολούθησης του προγράμματος, κατά την ημερομηνία υποβολής της «Αίτησης συμμετοχής».

Εάν η ενδιαφερόμενη συμμετέχει σε πρόγραμμα ΝΘΕ του ΟΑΕΔ, απαιτείται:

 • αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής και
 • Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη για τη συνέχιση παρακολούθησης του προγράμματος, κατά την ημερομηνία υποβολής της «Αίτησης συμμετοχής», στην οποία θα γίνεται αναφορά στον αρ πρωτ της έγκρισης του ΟΑΕΔ.

Εάν η ενδιαφερόμενη συμμετέχει σε πρόγραμμα ΝΕΕ του ΟΑΕΔ, απαιτείται:

 • αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής, και
 • Υπεύθυνη δήλωση για τη συνέχιση παρακολούθησης του προγράμματος, κατά την ημερομηνία υποβολής της «Αίτησης συμμετοχής».

Εάν η ενδιαφερόμενη συμμετέχει σε πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, απαιτείται βεβαίωση από πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) για τη συνέχιση παρακολούθησης του προγράμματος, κατά την ημερομηνία υποβολής της «Αίτησης συμμετοχής».

3. Δικαιολογητικά Ανεργίας

Εάν η ενδιαφερόμενη είναι άνεργη, απαιτείται:

 • αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας σε ισχύ, έως την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, και
 • αντίγραφο Βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ ή Υπεύθυνη Δήλωση ότι θα προσκομισθεί βεβαίωση εξατομικευμένης έως 31/12/2011

Εάν η ενδιαφερόμενη λαμβάνει ή έχει λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, και παραμένουν άνεργες, απαιτείται αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης επιδότησης του ΟΑΕΔ.

Εάν ο σύζυγος είναι μακροχρόνια άνεργος, απαιτείται βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

4. Δικαιολογητικά αναπηρίας

Εάν η ενδιαφερόμενη μητέρα (καθώς και η ανάδοχη μητέρα) ανήκει στην ομάδα των ΑμεΑ ή/και ένα από τα τέκνα της ή/και ο σύζυγος:

 • Με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω για τη μητέρα ή/και για ένα από τα τέκνα της, απαιτείται Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής.
 • Με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω για το σύζυγό της, απαιτείται Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή Βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011-2012 (Πρόσκληση 757/24-5-2011)

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ

ΒΡΕΦΙΚΟΙ/ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
για Βρέφη 8 μηνών έως 2,5 ετών

Ε’ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ (Α’ ΤΜΗΜΑ)
Κωδικός: 21839
Διεύθυνση: Θουκυδίδου 73, 17455 Άλιμος
Τηλέφωνο: 210-9836648
Ωράριο λειτουργίας: 7.00-16.00
Μετακίνηση: ΟΧΙ
Μήνες ετήσιας λειτουργίας: 11
Θέσεις προγράμματος: 75

Ε’ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ (Β’ ΤΜΗΜΑ)
Κωδικός: 21855
Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου & Γούναρη 47, 17456 Άλιμος
Τηλέφωνο: 210-9957917
Ωράριο λειτουργίας: 7.00-16.00
Μετακίνηση: ΟΧΙ
Μήνες ετήσιας λειτουργίας: 11
Θέσεις προγράμματος: 25

ΒΡΕΦΙΚΟΙ/ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
για Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ
Κωδικός: 21838
Διεύθυνση: Μανδηλαρά 5, 17455 Άλιμος
Τηλέφωνο: 210-9888424
Ωράριο λειτουργίας: 7.00-16.00
Μετακίνηση: ΟΧΙ
Μήνες ετήσιας λειτουργίας: 11
Θέσεις προγράμματος: 30

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ
Κωδικός: 20457
Διεύθυνση: Κοτζιά & Τριανταφύλλου 2, 17455 Άλιμος
Τηλέφωνο: 210-9840055
Ωράριο λειτουργίας: 7.00-16.00
Μετακίνηση: ΟΧΙ
Μήνες ετήσιας λειτουργίας: 11
Θέσεις προγράμματος: 20

Ε’ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ (Α’ ΤΜΗΜΑ)
Κωδικός: 21839
Διεύθυνση: Θουκυδίδου 73, 17455 Άλιμος
Τηλέφωνο: 210-9957917
Ωράριο λειτουργίας: 7.00-16.00
Μετακίνηση: ΟΧΙ
Μήνες ετήσιας λειτουργίας: 11
Θέσεις προγράμματος: 50

ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΚΔΑΠ)
για παιδιά από την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση έως 12 ετών και παιδιά με ελαφράς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα

ΚΔΑΠ ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ
Κωδικός: 919
Διεύθυνση: Λ. Ιωνίας 15, 17456 Άλιμος
Τηλέφωνο: 210-9883140, 210-9818877
Ωράριο λειτουργίας: 15.00-21.00 και Σάββατο 10.00-14.00
Μετακίνηση: ΟΧΙ
Μήνες ετήσιας λειτουργίας: 11
Θέσεις προγράμματος: 30

ΚΔΑΠ ΚΑΤΩ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ
Κωδικός: 916
Διεύθυνση: Τσαλδάρη 15, 17455 Άλιμος
Τηλέφωνο: 210-9883140
Ωράριο λειτουργίας: 15.00-21.00 και Σάββατο 10.00-14.00
Μετακίνηση: ΟΧΙ
Μήνες ετήσιας λειτουργίας: 11
Θέσεις προγράμματος: 30

ΑΡΧΕΙΑ

 1. Αναλυτικό τεύχος πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»
 2. ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
 3. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ
 4. Όλοι οι Βρεφικοί/Βρεφονηπιακοί Παιδικοί Σταθμοί και τα ΚΔΑΠ της Περιφέρειας Αττικής

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Advertisements