Την Τετάρτη 12 Μαΐου 2010, στις 19:00, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλίμου, στην αίθουσα  Βασίλη Κατσή (οδός Φαν  Βάικ και Λεωφ. Ποσειδώνος). Θα συζητηθούν 12 θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, τα εξής:

1/112 Τροποποίηση της με αριθμ. 431/2009 Απόφασης Δ.Σ. αναφορικά με τη θέση λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς Άνω Καλαμακίου.
2/113 Αποδοχή και κατανομή ποσού 115.004,02€ από το ΥΠΕΣΑΗΔ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου (Απρίλιος 2010).
3/114 Αποδοχή και κατανομή ποσού 4.255,74€ από το ΥΠΕΣΑΗΔ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των χώρων άθλησης του Δήμου (Απρίλιος 2010).
4/115 Αποδοχή ποσού 11.091,34€ από το ΥΠΕΣΑΗΔ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Ν.3106/2003 (Απρίλιος 2010).
5/116 Αποδοχή και κατανομή ποσού 2.749,42€ από το ΥΠΕΣΑΗΔ για τη μισθοδοσία δύο ατόμων ΑμεΑ του Αθλητικού Οργανισμού  (Απρίλιος 2010).
6/117 Αποδοχή και κατανομή ποσού 70.655,55€ από το ΥΠΕΣΑΗΔ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου, έτους 2010.
7/118 Αποδοχή ποσού 240.786,25€ από το ΥΠΕΣΑΗΔ για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες.
8/119 Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 500,00€ πλέον Φ.Π.Α. για την Εθελοντική Αιμοδοσία του Δήμου.
9/120 Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων συμβάσεων μίσθωσης έργου για τις υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων αυτού, σύμφωνα με την 14476/8344/14-4-2010 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής.
10/121 Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Ελέγχου Ακτής Αλίμου.
11/122 Κατάρτιση και υπογραφή σύμβασης έργου ανάμεσα στο Δήμο και την Διαδημοτική Επιχείρηση με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Παρέμβασης», πιλοτικά με αντικείμενο «Προληπτικές δράσεις για την προαγωγή της ψυχικής υγείας κοινωνικών ομάδων του Δήμου Αλίμου».
12/123 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου».

Από το Γραφείο Τύπου &

Δημοσίων Σχέσεων

Advertisements